C¸c biÖn ph¸p phßng trõ èc bư¬u vµng
Back

Egg laying

 

Më ®Çu
èc bư¬u vµng, Pomacea canaliculata (Lamarck), lµ mét trong nh÷ng ®¹i dÞch cña viÖc s¶n xuÊt lóa nưíc. N¨m 1989, tæ chøc N«ng lư¬ng cña Liªn hiÖp quèc ®· ưíc tÝnh s¶n lưîng bÊp bªnh do dÞch èc bư¬u g©y ra kho¶ng tõ 1-40% diÖn tÝch trång trät cña Pillippin, g©y thiÖt h¹i mét s¶n lưîng lín.

§Ó khèng chÕ dÞch h¹i nµy, nh÷ng ngưêi n«ng d©n ®· ph¶i dïng ®Õn mét lưîng lín c¸c thuèc phßng trõ nhuyÔn thÓ tæng hîp ®¾t tiÒn, cã t¸c dông réng, ¶nh hưëng lªn nhiÒu loµi sinh vËt kÓ c¶ con ngưêi.

Nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n dưíi ®©y giíi thiÖu thªm nh÷ng phư¬ng thøc vµ nh÷ng th«ng tin vÒ qu¶n lý èc bư¬u vµng. Nh÷ng hiÓu biÕt nµy bao gåm c¶ nh÷ng th«ng tin míi vÒ viÖc gi¶m t¸c h¹i cña thuèc phßng trõ. C¸c vÊn ®Ò ®ưîc bµn luËn ë ®©y lµ nh÷ng chi tiÕt vÒ sinh häc cña èc bư¬u vµng, bao gåm c¶ mét vµi biÖn ph¸p qu¶n lý mµ ngưêi n«ng d©n cã thÓ sö dông ®Ó qu¶n lý dÞch h¹i trong ®ång ruéng cña hä.

Mét mãn míi tõ èc bư¬u vµng. S¶n phÈm d¹ng b¸nh quy gißn, kh«, kh«ng cã mïi khã chÞu, thêi gian sö dông dµi h¬n vµ cã thÓ dÔ dµng dïng cïng víi nh÷ng mãn kh¸c.

Chóng t«i hy väng r»ng nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n nµy cã thÓ trî gióp c¸c kü sư n«ng nghiÖp, nh÷ng ngưêi lµm c«ng vµ nh÷ng ngưêi n«ng d©n hiÓu râ h¬n vÒ ®Æc ®iÓm tù nhiªn, sù lan truyÒn vµ c¸c biÖn ph¸p phßng trõ èc bư¬u vµng.


Leocadio S. Sebastian
Executive Director


Lêi giíi thiÖu

èc bư¬u vµng, Pomacea canaliculata (Lamarck), ®ưîc nhËp vµo Philippin kho¶ng gi÷a 1982 ®Õn 1984. Cã xuÊt sø tõ Nam Mü (Braxin vµ Achentina) qua §µi Loan. Nã cã gi¸ trÞ dinh dưìng cao trong vai trß lµm thùc phÈm cho con ngưêi v× vËy c¸c tr¹i ch¨n nu«i, dùa trªn lîi Ých céng ®ång vµ c¸ nh©n, ®· thµnh lËp ®Ó nh©n réng c¸c s¶n phÈm tõ loµi sinh vËt nµy .Tuy nhiªn, sau vµi n¨m di nhËp, èc bư¬u vµng ®· trë thµnh ®¹i dÞch cña lóa nưíc.

Trong 3 triÖu hecta ®Êt canh t¸c cña Philippin, cã 1,4 ®Õn 1,6 triÖu hecta bÞ tÊn c«ng bëi èc bư¬u vµng. N¨m 1990, P212M ®· ®ưîc sö dông ®Ó khèng chÕ dÞch h¹i nµy. ThiÖt h¹i lín ®Çu tiªn ®ưîc ghi nhËn vµo n¨m 1986 khi 300 hecta lóa nưíc cña vïng 2 (Thung lòng Cagayan) bÞ èc bư¬u vµng ph¸ ho¹i nÆng nÒ. Sau ®ã, diÖn tÝch lóa bÞ dÞch h¹i tÊn c«ng ngµy cµng t¨ng ®Ó råi trë thµnh mét mèi ®e do¹ cho c¶ quèc gia.


Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña èc bư¬u vµng trưëng thµnh

èc bư¬u vµng sèng tõ 2-6 n¨m víi kh¶ n¨ng sinh s¶n cao.

Vá mµu n©u ®Ëm, thÞt mµu tr¾ng ngµ ®Õn mµu vµng h¬i hång hoÆc da cam

KÝch thưíc phô thuéc vµo lưîng thøc ¨n

Giai ®o¹n ph¸ ho¹i chñ yÕu khi kÝch thưíc ®¹t kho¶ng 10 mm (cì h¹t ng«) ®Õn 40 mm (cì qu¶ bãng bµn)*.

N¾p miÖng cña con c¸i b×nh thưêng lâm vµo (a1), nhưng låi ra trong thêi kú giao phèi (a2).

Vá cña èc c¸i trưëng thµnh cong vµo bªn trong (b1), trong thêi k× giao phèi l¹i cong ra phÝa ngoµi (b2).*

Dùa trªn nghiªn cøu cña MS Dela Cruz, RC Joshi vµ AR Martin

shells

C¸c d¹ng vµ dÊu hiÖu cña sù ph¸ ho¹i

Life cycle

Vßng ®êi

Trøng

Con non vµ con trưëng thµnh

N¬i sèng


TËp tÝnh dinh dưìng vµ phæ thøc ¨n

C¸c nh©n tè giíi h¹n sinh häc trong tù nhiªn

land preparation

C¸c biÖn ph¸p phßng trõ

Trong qu¸ tr×nh lµm ®Êt

plants
Screens
Nh÷ng tÊm lưíi ë ®ưêng nưíc vµo ng¨n c¶n èc vµng vµo ruéng.

Trong khi cÊy

Draining
ThØnh tho¶ng rót nưíc ra khái ruéng ®Ó h¹n chÕ sù di chuyÓn vµ ho¹t ®éng kiÕm ¨n cña èc.

Handpicking Nªn thu nhÆt b»ng tay nh÷ng con èc trưëng thµnh v× vÞt kh«ng ¨n ®ưîc chóng.

Sau khi gÆt

 

BiÖn ph¸p phßng trõ tæng hîp dùa trªn c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña lóa

Trưíc mïa vô
Trong ma v
Sau mïa vô
Lµm ®Êt
Sinh trưëng
Træ b«ng
ChÝn
Sau thu ho¹ch
A
B vµ C
D
E

A = Ch¨n th¶ vÞt, nhÆt tay, ®µo r·nh, sö dông c¸c c©y dÉn dô vµ diÖt c¸c æ trøng
B = NhÆt tay, ch¨n th¶ vÞt, bÉy b»ng c¸c tÊm lưíi, c¾m cäc vµ diÖt c¸c æ trøng
C = §iÒu chØnh lưîng nưíc, nhÆt tay, sö dông c¸c c©y dÉn dô vµ diÖt c¸c æ trøng
D = TiÕp tôc nhÆt tay vµ diÖt èc trưëng thµnh vµ trøng
E = Ch¨n th¶ vÞt, chuÈn bÞ lµm ®Êt kh«.


Th«ng tin míi

Nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc: MS Dela Cruz, RC Joshi vµ AR Martin tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2000 t¹i PhilRice Maligaya chØ ra r»ng:

Gi¸ trÞ dinh dưìng cña èc bư¬u vµng

Gi¸ trÞ dinh dưìng trong 100g thÞt èc bư¬u vµng

- N¨ng lưîng 83 calo
- Protein 12,2 g
- ChÊt bÐo 0,4 g
- Hidrat cacbon 6,6 g
- Ash 3,2 g
- Phot pho 40 mg
- Natri 40 mg
- Kali 17 mg
- Vitamin B2 12 mg
- Niaxin 1,8 mg
- C¸c chÊt dinh dưìng kh¸c như Viatmin C, kÏm, ®ång, manhª vµ ièt

Danh s¸ch c¸c nhµ cung cÊp ph©n bãn vµ thuèc trõ s©u- ®· ®¨ng ký thuèc phßng trõ nhuyÔn thÓ tõ 31 th¸ng 3 n¨m 2000

D¹ng s¶n phÈm
Thµnh phÇn ho¹t tÝnh
Tªn s¶n phÈm
Hµm lưîng kh«
Pha chÕ
XÕp lo¹i ®éc tè
Tªn c«ng ty
P
Metaldehyde
Metabait
6% Pellets
60 g/kg
2-4 kg/ha
4-8 kg/ha
4
Agchem Mftg.
Corp.
F
Metaldehyde
Meta Flo
300 g/L
16-20 tbps
/16L water
2

WP
Metaldehyde
Porsnail
74 WP
750 g/kg
10 tbsp/16L
water


G
Metaldehyde
Rescue
10 G
100 g/kgP
Metaldehyde
SnailKil
6% P
60 g/kg
2-4 kg/ha(T)
4-8 kg/ha(DS)
4

F
Chlorothalonil
Shield
500 g/L

4
Aldiz Inc.
EC
Niclosamide
Bayluscide
250 EC
250 g/L
7-14 tbsp/16L
water
4
Bayer Phils., Inc.
WP

Bayluscide
70 WP
700 g/kg

4

EC
Niclosamide
Hit 250 EC
250 g/L
7-14 tbsp/16L
water
4
Cropking
Chem., Inc.
WP
Niclosamide
Trap 70 WP
700 g/kg
35 g/16L water
4
Dow Agro
Sciences B.V.,
Phils.
PEL
Metaldehyde
Bayonet
6% Pellets
60g/kg
2-4 kg/ha(T)
4-8 kg/ha(DS)
4
Jardine Davies;
Inc.
PEL
Metaldehyde
Stop 6%
Pellets
60 g/kg
2-4 kg/ha(T)
4-8 kg/ha(DS)
4
Leads Agri
Product Corp.
WP
Niclosamide
Archer
50WP
500 g/kg

4
Nichimen Corp.
PEL
Metaldehyde
Ciba Meta
Bait
60 g/kg
2-4 kg/ha(T)
4-8 kg/ha(DS)
4
Novartis Agro
Phils., Inc.
F
Metaldehyde
Meta Flo
600 FL
300 g/L
16-20 tbsp/16L
water
2

P
Tannins,
Glycosides,
Sterols, and
Flavanoids
Kuhol P
245 g/kg
20 kg/ha
4
Pro Green
Phils., Inc.
EC
Niclosamide
Moluxide
250 EC
250g/L
7-14 tbsp/16L
water
4
Transworld
Trdg.

EC - Emulsiflable Concentrate = d¹ng s÷a c« ®Æc
F - Flowable= d¹ng láng
G - Granule = d¹ng h¹t
P - Powder = d¹ng bét
PEL - Pellet = d¹ng viªn
WP - Wettable Powder = d¹ng bét nh·o
T - Transplanted = cÊy
DS - Direct Seeded = gieo h¹t trùc tiÕp (gieo s¹)
tbsp - tablespoon = th×a xóp
* Theo Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi, ph©n lo¹i nguy hiÓm: 2-møc nguy hiÓm trung b×nh; 4- cã thÓ biÓu hiÖn møc ®é nguy hiÓm bÊt thưêng trong trưêng hîp b×nh thưêng.

Tµi liÖu tham kh¶o

Lêi c¶m ¬n

Th«ng tin thªm, xin liªn hÖ:
Crop Protection Division
Philippine Rice Research Institute
Maligaya, Science City of Munos, 3119 Nueva Ecija
Tel. Nos.: (044) 456-0285; -0113 local 227

Published 2001 by the Philippine Rice Research Institute. Readers are
encouraged to reproduce the contents of this bulletin with
acknowledgment.

Th«ng tin vÒ DA-PhilRice

ViÖn nghiªn cøu lóa Philipin (PhilRice) lµ mét c¬ quan chÝnh phñ thuéc Phßng N«ng nghiÖp (DA). ChÝnh thøc thµnh lËp ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 1985 vµ ®ưîc EO 60 c¶i tæ ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 1986 thµnh lËp nªn PhilRice ®Ó gióp ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ n¨ng suÊt cao nh»m s¶n xuÊt ®ñ lóa g¹o cho mäi ngưêi d©n Philipin. PhilRice thùc hiÖn nhiÖm vô nµy th«ng qua c¸c nghiªn cøu, ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ hç trî ®ưêng lèi. Nh÷ng néi dung nµy ®ưîc thùc thi ®Çy ®ñ th«ng qua mét m¹ng lưíi bao gåm 57 chi nh¸nh vµ 104 trung t©m gièng cã mÆt kh¾p ®Êt nưíc.

C¸c chư¬ng tr×nh liªn ngµnh bao gåm: (1) gieo s¹ vµ (2) cÊy lóa ruéng tròng; (3) lóa lai; (4) c¸c gièng lóa sèng trong c¸c ®iÒu kiÖn bÊt lîi; (5) c¸c hÖ thèng trang tr¹i dùa trªn lóa g¹o; (6) lóa vµ c¸c s¶n phÈm tõ lóa; (7) c¸c chÝnh s¸ch nghiªn cøu vµ hç trî; (8) thóc ®Èy vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ. Víi nh÷ng chư¬ng tr×nh nµy, PhilRice nh¾m tíi viÖc thóc ®Èy vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ dùa trªn c¸c hÖ sinh th¸i, c¸c vÊn ®Ò ®Æc trưng ®Þa phư¬ng vµ lîi nhuËn cho nh÷ng ngưêi n«ng d©n Philipin.

Liªn hÖ / th«ng tin thªm

Top
Top


http://www.applesnail.net/pestalert